در حال حاضر چهار هزار هکتار از اراضی شهرستان نهاوند به کشت چقندر قند اختصاص یافته است.که از این میزان سطح زیر کشت دویست و پنجاه هزار تن چقندر قند برداشته میشود به همین دلیل بنابر نیاز کشاورزان ،کارخانه قند و شکر مهرگان نهاوند ساخته میشود.

تاریخ صدور جواز تاسیس 1396
شماره تاسیس 96/27073
شماره اصلاحیه تاسیس 96/21482
شماره ثبت 253