با حضور نماينده محترم مردم نهاوند در مجلس ،روند ساخت پروژه کارخانه قند نهاوند بررسي شد.